09/11/22  Chuyên môn dạy học  50
Quả là mộtt tiết học vui!!! Vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 thực hiện theo chương trình lớp 3 – chương trình GDPT 2018 , để phát huy tích cực sự chủ động sáng tạo của học sinh trong tiết học Toán –Bài 30: Em vui học toán . Không tạo áp lực  khi các em học môn Toán. Cô và trò lớp 3B đã thực hiện theo ...
Hai nhóm may được mấy bộ quần áo?
Tính tuổi mỗi người
Bài toán. Cho A là số tự nhiên có tổng các chữ số bằng 2014, B là số tự nhiên có tổng các chữ số bằng 2015. Hỏi tổng các chữ số của A + B có thể bằng 3456 không ? - Xuất xứ: Phát triển từ một bài toán