01/04/22  Tin của trường  73
Thực hiện Hướng dẫn số 167/HD-PGDĐT ngày 29 tháng 2 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Khê về việc Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày  16/12/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho ...